European funds

Netflix
Spotify

The Company AI Estimo Software Sp. z o.o. implements project No. POPW.01.01.02-06- 0008 / 19, entitled: “Apropo – a tool facilitating the estimation of the value of IT projects and improving business communication” under the Operational Program – Eastern Poland 2014-2020, Priority Axis I: Entrepreneurial Eastern Poland, Activities 1.1 Starting platforms for new ideas, Sub-measures 1.1.2 Development of startups in Eastern Poland.

Project goals: The main goal of the project is to create an Apropo platform that automates the costing process in software companies.
Planned effects: The most important result planned to be achieved as a result of the project will be the development of a new Apropo product,the use of which will reduce the amount of resources required to develop a valuation of software development services, and thus contribute to improving the response to requests for quotation.
Project value: PLN 1,115,844.00
Contribution of European Funds: 929 504.00 PLN
Implementation period: 01/01/2020 – 31/12/2021


Spółka AI Estimo Software Sp. z o.o. realizuje projekt nr POPW.01.01.02-06-0008/19, pn.: „ Apropo – narzędzie ułatwiające szacowanie wartości projektów IT oraz usprawniające komunikację biznesową” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Cele projektu: Celem głównym projektu jest stworzenie platformy Apropo, automatyzującej proces kosztorysowania w firmach tworzących oprogramowanie.
Planowane efekty: Najważniejszym rezultatem, planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu będzie opracowanie nowego produktu Apropo, którego wykorzystanie pozwoli na zmniejszenie ilości zasobów potrzebnych do opracowania wyceny usługi stworzenia oprogramowania, a tym samym przyczyni się do usprawnienia odpowiedzi na zapytania ofertowe.
Wartość projektu: 1 115 844,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 929 504,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2021